gototopgototop
27.09.2021

Корисні посилання

Степанівський МНВК

 

Міністерство освіти і науки України

 

ІППО

 

КОСТЯНТИНІВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Педагогічна преса

Останні коментарі

RSS
09.02.2018 10:28
Печать PDF
+ 0
+ 0

СТАТУТ МНВК

 

І. Загальні положення

1.1. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів м.Костянтинівки (далі – навчальний заклад) створений рішенням Костянтинівської міської ради Донецької області від 18.01.1978 №19 і знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Костянтинівка і підпорядкований управлінню освіти міської ради м.Костянтинівки (далі-управління освіти).

1.2. Юридична адреса навчального закладу: 85114, Донецька область, м.Костянтинівка, вул.Шмідта, 8.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний

код 31972155 і обслуговується централізованою бухгалтерією управління освіти.

1.4. Засновником навчального закладу є Костянтинівська міська рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є :

1.5.1. Створення умов для реалізації завдань Концепції профільного навчання у старшій школі;

1.5.2. Задоволення потреб громадян, держави і суспільства у поглибленні базової трудової підготовки учнів в отриманні ними професій та кваліфікацій відповідно до інтересів, здібностей і наявних умов;

1.5.3. Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування їх щодо майбутньої професійної діяльності.

1.6. Метою і головними завданнями Закладу є:

1.6.1. Забезпечення базової трудової і початкової професійної підготовки учнів, що включає розвиток їх особистості, їх нахилів, здібностей, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, придбання необхідного обсягу знань і вмінь про економіку, техніку, нові технології, способи трудової діяльності і інших галузей народного господарства;

1.6.2. Організація здійснення професійного консультування вихованців, профорієнтаційної роботи щодо вибору ними професій;

1.6.3. Пошук, розробка і апробація нового змісту трудового, допрофесійного та професійно-технічного навчання на модульних принципах, навчання і форм його реалізації;

1.6.4. Відпрацювання комерційно-підприємницьких навичок в процесі навчально-трудової діяльності учнів;

1.6.5. Створення умов для організації технічної творчості і раціоналізації;

1.6.6.Ствердження ролі професіоналізму в умовах конкуренції і виживання, надання обдарованим і здібним вихованцям можливості для реалізації напрямків трудової підготовки, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей, відповідальності за свої дії, формування громадської позиції, власної гідності;

1.6.7. Професійна підготовка незайнятої молоді та дорослого населення в урочний та позаурочний час;

1.6.8. Виховання громадянина України;

1.6.9.Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості підготовленої до професійного самовизначення;

1.6.10.Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується:

- Конституцією України,

- Законом України «Про освіту»,

- Законом України «Про позашкільну освіту»,

- Положенням про міжшкільний навчально-виробничий комбінат, положення затверджено наказом МОН України від 30.11.1993 № 430;

- Цим Статутом;

- Концепцією профільного навчання у старшій школі, затверджено наказом МОН України №1456 від 21.10.2013.

- Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 №344/2013;

- Указом Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 №926/2010;

- Указом Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 19.05.2011 №588/2011;

- Державною національною програмою «Освіта» ( Україна ХХІ століття), затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 №896;

- Національною доктриною розвитку освіти, затверджена Указом Президента України 17.04.2002 №347/2002 ;

- Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392;

- Положенням про освітній округ, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №777 ;

- Методичними рекомендаціями щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів, схваленого розпорядженням КМУ від 05.09.2012 №675-р;

- Концепцією державної системи професійної орієнтації населення затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 №842;

- Концепцією розвитку інклюзивної освіти затверджена наказом МОН України від 01.10.2010 №912;

- Галузевою концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти затверджена наказом МОН України від 14.08.2013 №1176;

- Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872;

- Положенням про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 №466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 № 703/23235).

- Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджено наказом МОН від 01.08.2001 №563, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 №969/6160.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9.Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена російська та українська мови навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • проходити в установленому порядку державну акредитацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним статутом;

 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 • розвивати власну соціальну базу.

1.12. Навчальний заклад забезпечує реалізацію профільного навчання в загальноосвітніх школах міста.

1.13.Основними принципами діяльності навчального закладу є:

- науковість і доступність;

- диференціація змісту і форм навчання;

- доступність, демократичність та гуманізм;

- єдність навчання і виховання;

- поєднання загальнолюдських та національних цінностей.

1.14. У навчальному закладі створена та функціонує – методична комісія вчителів трудового навчання.

1.15.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються медичною сестрою згідно із штатним розписом.

 

ІІ. СТРУКТУРА І ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Навчальний заклад є двоступеневим: І ступінь - професійна орієнтація і
допрофільна підготовка учнів 8-9 класів з тривалістю навчання 2 роки, ІІ
ступінь – профільна і професійна підготовка учнів 10-11 класів з тривалістю навчання 2 роки за наступними професіями: секретар керівника (організації, підприємства установи), продавець продовольчих товарів, швачка, кравець, кухар, оператор комп’ютерного набору, штукатур, слюсар з ремонту автомобілів, водій мототранспортних засобів (категорія А, А1), водій автотранспортних засобів (категорія В), водій автотранспортних засобів (категорія С,С1) та інших напрямків і професій згідно чинного законодавства.

2.2. Трудове і професійне навчання ділиться на виробничі підрозділи відповідно до отриманої ліцензії та ліцензійних обсягів, сертифікату про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. Профілі можуть періодично змінюватись в залежності від потреб і бажання учнів.

Вибір профілю навчання здійснюється за бажанням учнів.

2.3. В позаурочний та урочний час комбінат організовуватиме платні курси по підготовці та перепідготовці спеціалістів різних професій та перепідготовці кваліфікованих кадрів серед непрацюючої молоді та дорослого населення.

2.4. За видами діяльності навчальний заклад здійснює профорієнтацію, трудове навчання, профільну та професійну підготовку учнів, підготовку водіїв транспортних засобів учнівської молоді та дорослого населення, перепідготовку кваліфікованих кадрів, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту та інші види освітньої діяльності.

 

 

 

IIІ. Організація навчально-виховного процесу

 

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є
робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних
планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України,
із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується з педагогічним колективом і затверджується управлінням освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за різними формами навчання: уроки, лекції, лабораторно-практичні та семінарські заняття, диспути. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес денною, заочною, дистанційною, індивідуальною та вечірньою формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного оволодіння навчального плану, складання екзаменів екстерном.

3.4. Відповідно до робочого навчального плану інженерно-педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви учнів та письмової згоди батьків учнів, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка.

3.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються у відповідності до наказу по навчальному закладу, який приймається перед початком навчального року.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.7. Мережа і наповнюваність навчальних груп визначається на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої, професійної та позашкільної освіти. При цьому враховується потреби місцевого населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги, інтереси і побажання учнів, їх батьків, особливості регіону, умови ліцензування.

3.8. Навчання учнів здійснюється в кабінетах, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях навчального закладу та, на основі відповідних договорів, у виробничих майстернях інших закладів, навчальних господарствах, цехах підприємств та інше.

3.9. Виробнича практика учнів може проводиться на базі навчального закладу, на підприємствах, в установах, організаціях.

3.10. Випускникам, які закінчили повний курс навчання, надається право складати екзамени на присвоєння кваліфікації, розряду з видачею відповідного документу. Учням, які зайняли призові місця в олімпіадах, конкурсах по професії, присвоюється кваліфікація, розряд без екзаменів, якщо таке не суперечить чинному законодавству.

3.11. Термін навчання в навчальному закладі для учасників навчального процесу визначається навчальними планами. Випускники навчального закладу одержують документи встановленого зразка.

3.12. За погодженням з управлінням освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш ніж 30 календарних днів.

3.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та Костянтинівським районним Управлінням Головного управління Держсанепідслужби в Донецькій області.

3.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаєтеся
розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.15.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.16.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться поточне оцінювання та тематичний облік знань. У документ про закінчення навчального закладу вносяться оцінки з теоретичного та практичного навчання, відповідно встановленої системи оцінювання, а також одержаний кваліфікаційний розряд. Слухачам, які за підсумками навчального року не засвоїли професійний курс або не закінчили повного курсу навчання та не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка.

3.17. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та адміністрацій загальноосвітніх шкіл.

3.18. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності та інструкцій професійно-технічної освіти.

3.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

3.20. За успіхи у навчанні для учнів за рішенням педагогічної ради навчального закладу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

3.21. В позаурочний час навчальний заклад організовує платні курси по підготовці спеціалістів професій та перепідготовці кваліфікованих кадрів.

Для організації і проведення курсової підготовки та перепідготовки кваліфікованих спеціалістів в позаурочний час можуть залучатися педагогічні працівники комбінату, незалежно від їх тарифних ставок, а також спеціалісти з інших установ, організацій (незалежно від їх тарифних ставок), які мають відповідну кваліфікацію та дозвільні документи.

3.22. Учням та слухачам, зарахованим на навчання відповідно до ліцензованих обсягів, умов акредитації, тощо, забезпечується право на закінчення навчання в разі призупинення дії ліцензійних та акредитаційних документів, в тому числі - в інших навчальних закладах .

Учням та слухачам, зареєстрованих відповідно чинного законодавства класів (груп) підготовки водіїв, гарантується закінчення навчального закладу в разі припинення дії ліцензії чи акредитації.

 

ІV. Учасники навчально-виховного процесу

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

 • учні;

 • керівники;

 • педагогічні працівники;

 • інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;

 • психологи;

 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному, виробничому процесах;

 • інші спеціалісти;

 • батьки або особи, які їх замінюють, представники громадськості.

4.2. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.3. Учні, мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять і на індивідуальну форму навчання.

 • добровільний вибір спеціальності;

 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;

 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

 • звільнення від оплати за навчання, відповідно до пункту 7.10 даного Статуту;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

 • учні, які закінчили навчальний заклад і виконали повний обсяг навчальної програми, але не досягли встановленого віку за Положенням про порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, мають змогу продовжити індивідуальне навчання до досягнення віку, встановленого цим же Положенням, за яким буде і видаватися свідоцтво про закінчення навчального закладу встановленого зразка.

4.4. Учні, зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 • бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не
  меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • підвищувати загальний культурний рівень.

Учні можуть залучатися до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

4.5. Педагогічними та інженерно-педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6. Педагогічні та інженерно-педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління освіти за поданням директора закладу згідно із законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників здійснюється директором.

4.7. Педагогічні та інженерно-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою здобуття відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

 • брати участь у роботі методичних об'єднань вчителів трудового навчання.

Відволікання педагогічних та інженерно-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8. Педагогічні та інженерно-педагогічні працівники зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також
  збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

 • особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і правову культуру;

 • виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

 • брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

4.10. У навчальному закладі обовязково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття
дітьми професійної освіти і зобов'язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною професійної освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
  належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.14. Батьки учнів, винних у псуванні майна чи нанесенні іншого збитку, відшкодовують його вартості згідно з вимогами чинного законодавства.

4.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.16. Батьки та особи зобов'язані:

- дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів та інші категорії слухачів, що проходять навчання та перепідготовку від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, попереджати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

 

V. Управління Закладом

 

5.1. Управління навчальним закладом здійснюється управлінням освіти.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш ніж 3 роки.

Директор навчального закладу та його заступник призначаються і звільняються з посади управлінням освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

 • учнів - учнівськими зборами;

 • батьків - батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 30%; учнів – 30%; батьків – 30%.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини від їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Конференція:

 • обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

 • заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3. У період між конференціями діє рада навчального закладу.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо позашкільної освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного
колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією
навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на

засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.3.5.Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються

діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень конференції;

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілів навчання;

 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 • затверджує режим роботи навчального закладу;

 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає
  громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє педагогічній освіті батьків;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 • розглядає питання про здобуття позашкільної освіти учнями;

 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При навчальному закладі може створюватися і діяти батьківська рада.

5.5. Метою діяльності батьківської ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 • укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами навчального закладу;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, тощо.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується управлінням освіти. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

5.9.Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про освіту, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

5.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до
потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше п’яти разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.11.У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.

 

VІ. Матеріально-технічна база

 

6.1.Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

6.2. Майно навчального закладу належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

6.3.Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5.Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, виробничих цехів, а також приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.


VIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

7.1. Навчальний заклад є неприбутковою організацією ( не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності) та утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших коштів.

7.2. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

7.3. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок бюджетних коштів, спонсорських коштів та від діяльності, яка не забороняється законодавством України. Основним джерелом фінансування установи є кошти міського бюджету. Порядок використання коштів регламентується Бюджетним кодексом України, законами України про Державний бюджет та іншими нормативно-правовими актами.

7.4. Навчальний заклад в процесі проведення фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту та Положення про Міжшкільний навчально-виробничий комбінат в межах повноважень, наданих засновником в т.ч. для виконання його повноважень;

 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства і Статуту, в межах повноважень, наданих засновником;

 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству і Статуту.

7.5. Ведення діловодства та звітності в навчальному закладі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

7.6. Стосунки між трудовим колективом та директором навчального закладу регулюються колективним договором.

7.7. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини між працівниками та директором навчального закладу питання охорони праці, соціального захисту працівників, їх здоров’я, тощо.

7.8. Форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників навчального закладу регулюються чинним законодавством.

7.9. Навчальний заклад здійснює відрахування до цільових фондів згідно з чинним законодавством.

7.10. Засновник навчального закладу або уповноважений ним орган встановлює пільги в оплаті за навчання і інші платежі та порядок їх надання .

7.11. Бухгалтерський облік навчального закладу ведеться відповідно до чинного законодавства через централізовану бухгалтерію управління освіти. Зміни в порядку обліку визначаються засновником або уповноваженим ним органом.

7.12. Додатковими джерелами фінансування навчального закладу є:

 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами ;

 • батьківська плата ;

 • кошти гуманітарної допомоги;

 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, організацій, установ та окремих громадян;

 • кошти курсової підготовки та курсової перепідготовки;

 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Кошти, отримані навчальним закладом з додаткових джерел фінансування, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Кошти використовуються для проведення діяльності, передбаченої цим Статутом.

VIIІ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

МАЙНА навчального закладу

8.1. Майно навчального закладу становлять оборотні та необоротні активи, грошові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

8.2.Джерелами формування майна є:

 • майно, передане навчальному закладу засновником та закріплене за ним на підставі договору про оперативне управління майном;

 • майно, придбане за рахунок коштів міського бюджету;

 • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

 • безоплатні або благодійні внески, спонсорська допомога, пожертвування організацій, фондів, інших юридичних та фізичних осіб, гуманітарна допомога;

 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

8.3. Майно навчального закладу належить йому на правах власності повного господарського відання територіальних громад міста.

8.4. Здійснюючи право оперативного управління, навчальний заклад володіє та користується переданим йому майном для цілей, передбачених цим Статутом.

8.5. Відчуження основних засобів, списання їх з балансу навчального закладу, передача приміщень навчального закладу в найм (оренду) здійснюється за рішенням засновника.

8.6. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням закріпленого за навчальним закладом майна.

 

ІХ. Контроль за діяльністю навчального Закладу

 

9.1.Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної
середньої освіти.

9.2.Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів.

9.3.Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановлений чинним законодавством.

9.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.

 

X. Міжнародне співробітництво

 

10.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі звязки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


11.1. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) навчального закладу проводяться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням Засновника, рішенням суду.

11.2. Ліквідація навчального закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником або судом. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторам визначається засновником, а у випадках, встановлених законодавством - судом.

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню навчальним закладом . Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс навчального закладу і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з закладом , повідомляються про її ліквідацію письмово.

11.4. При реорганізації та ліквідації навчального закладу працівникам, які звільняються, гарантуються додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Учням, які навчалися, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання за обраним профілем.

11.5. У разі злиття навчального закладу з іншим суб'єктом навчально-виховного процесу усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта навчально-виховного процесу, що утворюється внаслідок злиття.

У разі приєднання навчального закладу до іншого суб'єкта навчально-виховного процесу, до останнього переходять усі його майнові права та обов'язки навчального закладу .

У разі поділу навчального закладу , усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових об'єктів навчально-виховного процесу, що утворені внаслідок цього поділу.

У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

11.6. У разі ліквідації навчального закладу його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховуються до доходу міського бюджету.

 

ХІІ. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ

12.1. Статут навчального закладу, зміни та доповнення до нього затверджуються засновником.

 

12.2. З питань, не врегульованих цим Статутом, сторони керуються чинним законодавством України.

Интересная статья? Поделись ей с другими:

Наша кнопка

104x47 Код
Межшкольный учебно-производственный комбинат г. Константиновка

Опитування

Яка спеціальність Вам подобається?
 

Хто в мережі

Сейчас на сайте:
 • 18 гостей
Новые пользователи:
 • Виталий
 • Сергей